Wettelijke vermeldingen

SITE EDITOR: Delfood NV
met maatschappelijke zetel te B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’Espérance 84 – RPM Charleroi – BE 0403.754.481

Delfood nv, met maatschappelijke zetel te 6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’espérance 84, BTW-BE-0403.754.481, RPR Charleroi, hierna “louis delhaize” genoemd, is een groothandelsvennootschap die actief is in de verkoop van food- en non-food-producten van alle aard. Delfood NV beheert de website louisdelhaize.be.

Respect van het privéleven.

De NV Delfood heeft alles in het werk gesteld om het privéleven van alle personen die zich op onze internetsite aansluiten te respecteren.

De wet op de bescherming van het privéleven

De wet op de bescherming van het privéleven van 8/12/1992 garandeert u de volgende rechten

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u op elk moment de persoonsgegevens die op u betrekking hebben raadplegen, aanvullen, verbeteren of doen verwijderen. Het volstaat een schriftelijk verzoek aan ons te richten.

Vanaf 25/05/2018, het algemene verordening gegevensbescherming stelt regels in verband met de verwerking van persoonsgegevens. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

Merken en logo’s

De merken van de louis delhaize winkels en de merken van haar partners, met inbegrip van de logo’s op de site, zijn gedeponeerde handelsmerken, in dat opzicht beschermd door het recht van de industriële eigendom. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze merken of logo’s verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Hypertextlinken

Met uitzondering van de gevallen waar de link informatie en/of inhoud met een onwettelijk of pornografisch karakter zou verspreiden, is het mogelijk een link te creëren naar om het even welke site vanaf de site van de louis delhaize winkels (hoofdpagina of andere pagina) op voorwaarde dat de louis delhaize winkels hier vooraf van op de hoogte gebracht worden via een mail aan de webmaster.

De hypertextlinken op de site kunnen doorverwijzen naar andere websites. Uw bezoek van deze sites gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De louis delhaize winkels kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kan in geen geval de louis delhaize winkels verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site toegankelijk via de site van de louis delhaize winkels. Elke verbroken link of elke link naar sites met onwettelijke of pornografische inhoud kan gesignaleerd worden aan de webmaster. Elk ander gebruik dat hier niet uitdrukkelijk vermeld werd is niet toegelaten en vereist een uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de louis delhaize winkels.

Geschillen

Deze site werd gecreëerd in België.Door het gebruik van deze website aanvaardt u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan alle bezwaren van contractuele of strafbare aard die door de Smatch winkel uitgeoefend kunnen worden. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van een contractuele verbintenis voorzien op deze site, zullen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen die het Belgische recht toepassen. Reproductie van deze site of van elementen ervan is verboden.

Verwittiging

De louis delhaize winkels reserveren zich de mogelijkheid de toegang tot haar diensten die een gebruikersnaam vereisen te beperken of in te trekken in het geval deze algemene voorwaarden niet gerespecteerd worden of in het geval klacht ingediend wordt tegen haar. De louis delhaize winkels reserveren zich de faculteit toegang tot hun site te verbieden aan de gebruiker die :

. op de site berichten van publicitaire of promotionele aard verspreid, die indruisen tegen het publieke recht of de goede zeden, gewelddadig zijn, racistisch, revisionistisch, oorlogsmisdaden verdedigen, beledigend of onbeschaafd, ingaan tegen de auteursrechten of naburige rechten, tegen de rechten toepasbaar op basis van gegevens, op rechten met betrekking tot handelsmerken, imagorechten, rechten voor het respect van het privéleven of die andere wettelijke of reglementaire beschikkingen zouden overtreden.

. een overbelasting van de server zou veroorzaken, onder andere door het gebruik van de site voor het versturen van ongevraagde publiciteit.

De nietigheid van één of meerdere schikkingen voorzien in de algemene gebruiksvoorwaarden, uitgesproken door een beslissing van het gerecht, brengt de nietigheid van de andere schikkingen niet met zich mee.

Rechtsbevoegdheid en toepasbare wet

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle interpretatie- of uitvoeringsmoeilijkheden vallen uitsluitend onder de bevoegde Belgische rechtspraak.

Onze promoties
Onze aanbiedingen zijn geldig tot uitputting van de voorraad of van het jaartal en beschikbaar volgens het betrokken verkooppunt. Prijzen voor normale detailverkoop, behalve editiefouten of weglatingen.

Publicatie van de promo- of standaardverkoopprijzen

Alle vermelde prijzen zijn louter indicatief. Ze kunnen verschillen van de in de winkels vermelde prijzen