Privacy beleid

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens voor de website https://louisdelhaize.be

Deze Site werd gecreëerd en wordt beheerd door “Delfood”, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’Espérance 84 en waarvan het ondernemingsnummer BE 0403.754.481 is (hierna “Delfood” genoemd).

Delfood verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer te respecteren van de personen die zij ontmoet in het kader van haar activiteiten en in het bijzonder in het kader van het bezoek aan en het gebruik van de Site.

Dit Privacybeleid (hierna te noemen het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonsgegevens die wij verzamelen via formulieren, de registratie op de website, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Door dit Beleid te aanvaarden, de diensten van Delfood te gebruiken, u in te schrijven voor een evenement van Delfood of op een andere manier uw Persoonsgegevens aan Delfood te verstrekken, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van het Beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens die in overeenstemming met het Beleid zullen worden uitgevoerd.

De Persoonsgegevens die wij verzamelen in de loop van onze contacten met u via onze website, omvatten doorgaans: Achternaam, Voornaam, Adres, Bedrijf, E-mail, Telefoon

Op bepaalde gegevensverwerkingen is een specifiek privacybeleid van toepassing.

Wij gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Reageren op je verzoeken en communiceren met jou en anderen in het kader van onze bedrijfsvoering.
Om je informatie te sturen over evenementen (inclusief een nieuwsbrief waarvoor je je altijd kunt afmelden).
U ondersteuning en hulp te bieden in verband met onze diensten.
U belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
Beslissingen te nemen over het leveren van diensten aan u.
Om marktonderzoek en analyses uit te voeren, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken.

Om u marketinginformatie te verstrekken (inclusief informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw uitgesproken voorkeuren.
U in staat te stellen actief deel te nemen aan onze activiteiten, waaronder forums, discussies, seminars, afspraken en andere evenementen en deze activiteiten te beheren.
Klachten oplossen
Ongevraagde sollicitaties en sollicitaties naar aanleiding van een vacature beheren
Verzoeken om toegang, rectificatie, enz. beheren.
Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (inclusief wetten buiten het land waar je woont), zoals die met betrekking tot het bestrijden van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, voldoen aan juridische procedures en reageren op verzoeken van overheidsinstanties (inclusief die buiten het land waar je woont).

De rechtsgrondslagen voor verwerking zijn als volgt:

De toestemming van de betrokkene, die het recht heeft om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken (zonder dat dit ten koste gaat van de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken) (doeleinden 1 tot en met 9).
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (met name voor ongevraagde sollicitaties of als reactie op vacatures op onze site) (doel 10)
De gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking (doel 7)
Een wettelijke verplichting (doeleinden 11 en 12)

Als we andere gegevens zouden verzamelen of Persoonsgegevens zouden verwerken voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, zullen we u informatie verstrekken over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat we met de nieuwe verwerking beginnen. Sommige van onze activiteiten zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden die meer informatie kunnen bevatten over hoe we je Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. We raden je daarom aan deze zorgvuldig te lezen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in aanmerkelijke mate treffen.

Delfood kan Persoonsgegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

Externe externe dienstverleners zoals landmeters, IT-systeemserviceproviders, ondersteunings-, hosting-, afdrukserviceproviders en andere soortgelijke externe verkopers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten.
Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of een wettelijke verplichting hebben.
Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen als onderdeel van een lopende of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot ons bedrijf of een deel daarvan.

Delfood draagt geen gegevens over buiten de Europese Unie.

Delfood neemt passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke Privacy- en Gegevensbeschermingswetgeving. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u van ons hebt, in gevaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer Delfood Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekt, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen.

Delfood neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden uit te voeren.

Gegevens van betrokkenen worden 5 jaar bewaard vanaf ons laatste contact of in overeenstemming met wettelijke verplichtingen of specifiek Privacybeleid.
De gegevens van sollicitanten worden bewaard tot 12 maanden na verzending van de sollicitatie.

Als u Persoonsgegevens verstrekt aan Delfood met betrekking tot andere personen, stemt u ermee in om: (a) de persoon in kwestie te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid en (b) de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en overdragen (inclusief grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens met betrekking tot de persoon in kwestie in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens op bepaalde gronden in te zien, te rectificeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of te verzoeken om wissing, beperking of overdraagbaarheid. Neem contact met ons op via ons contactformulier en bewijs uw identiteit door middel van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde Persoonsgegevens vrijgesteld kunnen zijn van het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid onder de GDPR of de Belgische Privacywetgeving.

We evalueren de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten. We zullen je op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en u denkt dat contact met ons opnemen de zaak niet zal oplossen, dan geven de toepasselijke Privacywetten u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger